Velkommen til Klepp Brukshund Klubb

        Startside

        Trening

        Info

        Påmelding stevner

        Gjestebok

        Resultater

        Galleri

 

        Kurs/påmelding kurs

 

        Aktivitetskalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klepp Brukshund Klubb


Styret for 2011:

Leder: Gro Gitlesen

917 90 044

Nestleder: Mette Løland

480 45 297

Kasserer: Ellen Felker

951 51 083

Sekretær: Marie Edland

414 19 062

Styremedlem: Eli Jacobsen

 

Varamedlem: Jorunn A. Selland

917 41 427

Varamedlem: Jannicke Jensen

959 28 279


Kontaktinformasjon:

Klepp Brukshund Klubb, Postboks 201, 4358 Kleppe
E-post: post@klepp-brukshundklubb.no

Kontonummer: 3290.21.30933
Org. nr. 989364316

Trenger du et valpekurs, dressurkurs,
spor eller lydighets- kurs har du kommet til rett sted.

 

Gro Gitlesen driver opplæring på valpekurs, dressurkurs, lydighet og mye mer.

Jarl Eirik Jakobsen har kurs i spor for nybegynnere. Oppfordrer de som synes det høres spennende ut til å ta kontakt.

Medlemsskap i Klepp Brukshund Klubb koster 150,- kroner pr. år.
For husstandsmedlemmer 50,- kroner pr. år.
Dersom du har lyst å bli medlem i Klepp Brukshund Klubb, eller delta på kurs kan du kontakte:

  • Sekretær: Marie Edland på mobil           :  414 19 062
  • Instruktør: Gro Gitlesen på mobil          :  917 90 044
           

Om Brukshundsporten

Om Lydighet

  Her kan du skrive inn spørsmål til klubben hvis det er noe du lurer på! Husk å fylle ut en e-post adresse vi kan sende svar til.
E-mail adresse:
Spørsmål?
 

 

 

Lover for Klepp Brukshund Klubb stiftet 09.12.2004

Vedtatt av årsmøtet den 22.03.2012 med senere endringer, senest av [ ]

 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Klepp Brukshund Klubb, og forkortes til KBK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.                                                                                            

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Jærområdet i Rogaland.   

Klubben har verneting i Klepp.                                                   

 

§1-2 Formål

Klepp Brukshund Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Klepp Brukshund Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

 

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

-     Årsmøtet                                                                         

-     Ekstraordinært årsmøte                                                   

-     Styret                                                                               

-     Valgkomite                                                                          

                                                                                                     

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

                                                                                                     

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.   

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

 

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Klepp Brukshund Klubbs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Klepp Brukshund Klubbs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.                        

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:                                         

a)       Utmeldelse

b)      Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)       Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)      Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

                                                                                                     

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

§2-6 Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt sak eller på enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn.

 

Kap 3 Organisasjon

 

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen mars måned.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

 

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.        

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

- Dagsorden

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 31.12

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 31.12

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

a)      Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b)      Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)      Behandle årsberetning

d)     Godkjenne regnskap med revisors beretning

e)      Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt

f)       Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

g)      Velge:

-          Leder for 2 år                                                                  

-          Nestleder for 2 år

-          Kasserer for 2 år

-          Sekretær for 2 år                                                             

-          2 styremedlemmer for 2 år                                              

-          1 varamedlem for 1 år                                                     

-          Revisor med vararevisor for 1 år.                                    

-          Valgkomite med Leder og øvrige 1 medlem for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret m.v.

 

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 

§4-3 Styrets oppgaver er å

-          lede klubben mellom årsmøtene

-          avholde årsmøte

-          drive klubben i samsvar med klubbens formål

-          gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

-          oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.

-          søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

-          oppnevne representant til NKK-regionen

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.                                                    

 

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

 

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

                                                                                                     

 

Tillegg:

Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.